Sign up to our newsletter for upcoming events and other news  

Market Terms & Conditions

Algemene voorwaarden De KLOFFIE Markt Event 2023

Please find below English version

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met De KLOFFIE Markt.

Definities:

De KLOFFIE Markt Event(s): evenement met een gecureerd aanbod van tweedehands en vintage kleding.
De passage in De Hallen Amsterdam: de ruimte waar het event plaatsvindt.
Stand: stand of fysieke plek waar de deelnemer zijn/haar producten aanbiedt.

Deelname aan het event is uitsluitend op uitnodiging van de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht zelf deelnemers te selecteren voor elk event. Deelnemers mogen door de organisatie geweigerd worden wanneer zij zonder toestemming of uitnodiging op de marktdag verschijnen. Aanmeldingen op onze website geeft geen automatisch recht op deelname.

Aankomst

Deelnemer meldt zich bij aankomst bij de organisatie tussen 11.00u – 11.45u. Het is niet nodig eerder dan 11.00u aanwezig te zijn.

Tijden

Het event begint om 12.00u en eindigt om 17.00u. Deelnemers kunnen vanaf 11.00u opbouwen en niet eerder. Afbouwen dient te geschieden na 17.00u.

Plek

De tafels en kledingrekken mogen niet verplaatst worden. Plek van de deelnemer is de omvang van gehuurde presentatiemateriaal. Het is dan ook niet toegestaan om kleding/items uitgebreid te stallen naast kledingrek en/of tafel(s).

Let op:

  • Er zijn geen spiegels aanwezig. Deelnemer is vrij om zelf een spiegel mee te nemen.
  • Er zijn geen stoelen aanwezig. Deelnemer is vrij om zelf een stoel mee te nemen.
  • Wij verhuren presentatiematerialen als kledingrekken en tafels. Het is dan ook niet toegestaan deze zelf mee te nemen.
  • Er zijn geen hangers aanwezig. Vergeet deze dus niet zelf mee te nemen.

Het event is in een overdekte passage, maar in de wintermaanden kan het wat kouder zijn. De passage wordt alleen in de ochtend verwarmd. Hou er rekening mee dat het in de middag kan afkoelen. Vanwege de brandveiligheid dienen de betonnen paden vrij te blijven. De Hallen is een monumentaal pand. Het is dan ook niet toegestaan om posters, doeken en andere aankleding achter de stand of tegen muren, ramen en/of deuren, op/tegen plantenbakken te hangen.

Laden en Lossen

Deelnemers kunnen via de parkeergarage van De Hallen of via de Tollenstraat laden en lossen. Wanneer deelnemers via de Tollenstraat besluiten te laden en te lossen kan dit alleen met twee mensen, de auto mag namelijk niet onbemand blijven staan. Hier wordt streng op gecontroleerd door de fietscoaches van De Hallen. Hou er rekening mee dat tijdens laden en lossen de in- en uitgangen van De Hallen vrij moeten blijven. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes.

Parkeren

Parkeren kan in de ondergrondse parkeergarage van De Hallen. De ingang is via Bellamyplein. De tarieven zijn 0,17 EUR per 2 minuten, per dag 51 EUR. Parkeerkosten kunt u bij de automaat alleen per pin of creditcard voldoen. Contant betalen is NIET mogelijk. Het is natuurlijk ook mogelijk om te parkeren rondom De Hallen. De kosten hiervan verschillen per stadsdeel. De kosten kunt u gemakkelijk online vinden.

Afval

De ondergrondse containers van de Tollenstraat dienen voor restafval. De prullenbakken in de passage zijn hier niet voor bedoeld. Deelnemers dienen zelf hun afval op te ruimen.

Betaling

Recht op een standplaats is er alleen wanneer de betaling voor deelname is ontvangen. De organisatie is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden.

Annuleren en wijzigen

De boeking is eenmalig geldig. De boeking kan niet worden geruild of ter restitutie worden aangeboden. De reservering is naamsgebonden. Hou hier rekening mee bij het plaatsen van de reservering. Let op bij het plaatsen van de reservering, wij geven geen geld terug en het is ook niet mogelijk om de reservering om te ruilen of door te verkopen. Dit vanwege de selectie die er plaatsvindt per deelnemer. Mocht de deelnemer onverhoopt verhinderd zijn dan is annuleren tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het event schriftelijk (per mail) mogelijk. Wij brengen dan 25 euro administratiekosten in rekening.

Schade

Er mag geen schade worden toegebracht aan de stands. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan. De organisatie houdt zich het recht om eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer op haar/hem te verhalen. Indien een deelnemer zodanig hinder of last veroorzaakt dat een goede uitvoering van het event wordt bemoeilijkt, kan deze door de organisatie per direct van de markt worden uitgesloten zonder restitutie van reeds betaalde gelden. De KLOFFIE Markt is niet aansprakelijk voor schade aan goederen en/of personen, door welke oorzaak deze dan ook mocht zijn ontstaan. Waterschade, brand, diefstal, verlies daaronder begrepen. Schade door deelnemer toedoen toegebracht aan derden, zullen op hem/haar worden verhaald. Dit geldt ook voor schade gelden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook.

Aanbod

Het aanbod waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het artikel dat op het event wordt aangeboden. Mocht het aanbod van de deelnemer toch afwijken, kan de organisatie deelname weigeren. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van kwaliteit en authenticiteit van zijn/haar aanbod. Verkoop van niet-authentieke producten is niet toegestaan. Verkoop van nieuwe goederen, zelfgemaakte artikelen en partijhandel is niet toegestaan. Verkoop van fast fashion is niet toegestaan, denk hierbij aan H&M groep (COS, ARKET, & Other Stories, Weekday), ZARA of Primark. De verkoopprijzen liggen voornamelijk tussen de 10 – 350 euro. De prijzen mogen niet hoger zijn dan 500 euro! We willen het aanbod tijdens het evenement hoog houden en vinden het daarom zeer belangrijk dat de kleding/items die worden aangeboden van goede kwaliteit en/of de betere merken uit het midden- hoog segment zijn. Waardevolle kledingstukken van vintage, pre-owned en tweedehands streetwear tot aan hoogsegment designerkleding zijn welkom. Denk hierbij aan Nike tot aan Gucci.

Toiletten

Er zijn openbare toiletten aanwezig in De Hallen. Deze zijn te vinden in Café Belcampo en bij de Foodhallen. De toiletten van de Filmhallen zijn alleen toegankelijk voor bioscoopbezoekers.

Eten en drinken

Het is in de passage niet toegestaan uit glas te drinken (i.v.m. veiligheid). Het nuttigen van alcohol in de passage is niet toegestaan.

Borg

De borg dient contant bij aanvang te worden voldaan, dit is mogelijk bij de organisatie. De deelnemer moet ervoor zorgen 20 euro gepast bij aanvang af te rekenen. Zonder borg is opbouwen niet mogelijk. Inpakken is toegestaan na 17.00u en niet eerder. Toelichting: als organisatie proberen we voor alle deelnemers en alle bezoekers de dag zo gemoedelijk en goed mogelijk te laten verlopen. Als deelnemers eerder zouden vertrekken geeft dat onrust en het doet afbreuk aan de kwaliteit van de markt. Daarom staan wij eerder vertrek niet toe. Deelnemer dient zijn standplaats schoon achter te laten en de niet verkochte artikelen weer mee te nemen en dus niet in of bij de afvalbakken achter te laten hierop wordt streng gecontroleerd, bij het niet naleven hiervan wordt de borg ingehouden en is de deelnemer niet meer welkom op onze evenementen. Wanneer alles in orde is, dan ontvangt de deelnemer de borg van 20 euro aan het einde van het event terug. De borg kan opgehaald worden bij de organisatie.

Let op: Wanneer de borg niet wordt opgehaald dan is teruggave op een later moment niet meer mogelijk.

Intellectuele eigendomsrechten en beeld- en filmopnames

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het evenement, de naam, de (beeld)merken en de eventuele tekst en (reclame)muziek van de organisatie alsmede met betrekking tot de door organisator gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij de organisator. Het is de deelnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van organisatie. De deelnemer is zich ervan bewust en stemt ermee in dat organisatie, waaronder mogelijk van de deelnemer zelf, beeld en/of geluidsopnamen zal (laten) maken en dat de organisatie deze opnamen openbaar zal (laten) maken en/of anderszins zal (laten) gebruiken, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het publiceren in een tijdschrift en/of de website en/of enige andere publicatie op welk medium dan ook in het kader van promotiedoeleinden van de organisatie en/of derden (zoals partners, adverteerders of sponsors van de organisatie). De deelnemer kan aan deze opnamen geen rechten ontlenen.

Algemeen

De deelnemer neemt op eigen risico deel aan het event. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door onvoorziene omstandigheden of afgelastingen van hogerhand. Bij algehele afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemer 50% restitutie van het inschrijfgeld.

Terms & Conditions De KLOFFIE Markt Event 2023 (English)

The following conditions apply to all agreements to be concluded with De KLOFFIE Markt.

Definitions:

De KLOFFIE Markt Event(s): event with a curated range of second-hand and vintage clothing.
The passage in De Hallen Amsterdam: the space where the event takes place.
Stand: stall or physical place where the participant offers his/her products.

Participation at the event is exclusively by invitation of the organization. The organization reserves the right to select participants for each event. Participants may be refused by the organization if they appear on the event day without permission or invitation. Registration on our website does not automatically entitle you to participate.

Arrival

Participants are able to check in between 11.00 am – 11.45 am with the organization. It is therefore not necessary to be present earlier than 11:00 am.

Opening Times

The event starts at 12:00 pm and ends at 5:00 pm. Participants can build up from 11:00 am and not earlier. Build off must take place after 5:00 pm.

Spot

The tables and clothing racks may not be moved. The stand of the participant is the size of the rented presentation material. It is therefore not allowed to store clothing/items extensively next to clothes rack and/or table(s).

Please note:

  • There no mirrors available at the event. The participant is free to bring a mirror.
  • There are no chairs available. The participant is free to bring a chair.
  • We rent out presentation attributes such as clothing racks and tables. It is therefore not possible to bring these.
  • Do not forget to bring own clothing hangers.

The event is located in a roofed passage, but in the winter months it can be colder. The passage is only heated in the morning. Keep in mind that it can cool down in the afternoon. Because of fire safety, the concrete paths should remain free. De Hallen is a monumental building. It is therefore not allowed to hang posters, clothes and other decorations behind the stand or against walls, windows, plant pots and/or doors.

Loading and unloading

Participants can load and unload via the parking garage of De Hallen or via the Tollenstraat. If participants decide to load and unload via the Tollenstraat, this can only be done with two people, because the car cannot be left unmanned. This is strictly controlled by the De Hallen bike coaches. Keep in mind that during loading and unloading the entrances and exits of De Hallen must remain free. The organization cannot be held liable for any fines.

Parking

The participants can park in De Hallen underground parking garage. The entrance is accessible via Bellamyplein. The rates are 0,17 EUR per 2 minutes, per day 51 EUR. Parking costs can only be paid at the vending machine by debit card or credit card. Cash payment is NOT possible. It is of course also possible to park near De Hallen. The costs vary per district. You can easily find the costs online.

Garbage

The participants can dispose their trash in the underground garbage containers at the Tollenstraat. The garbage bins in the passage are not allowed for this purpose. Participants of the event have to clean up their trash themselves.

Payment

The participants have only the right for a stand when the payment for participation has been received well. The organization is not obliged to return payment in case of dissatisfaction of the participant, unless this can reasonably be expected.

Cancel and change of a booking

The booking is valid once. The booking cannot be exchanged or offered for a refund. The reservation is only valid for the name of the participant that has made the booking. The participant has to keep this in mind when placing his/her booking. We do not return any money and it is also not possible to exchange or resell your reservation. This is because of the selection that takes place per participant. In case that the participant is unable to attend, the participant can cancel in written form (by email) at the latest up to 14 days before the start of the event. We then charge 25 EUR administration costs.

Damage

No damage is allowed to be done to the stalls. Use of nails and such is not permitted. The organization reserves the right to seek compensation for any damage caused by the participant on her/him. If a participant causes such nuisance or inconvenience that create difficulties of the execution of the event, the participant can be excluded immediately from the market without refund of booking fees that got already paid.

De KLOFFIE Markt is not liable for damage to goods and/or persons, for whatever reason it may have arisen. Water damage, fire, theft, loss included. Damage caused by participant to third parties will be claimed from the participant. This also applies to damages incurred by participants as a result of delays, mechanical breakdowns, weather conditions, natural influences, strikes, illness or any force majeure situation.

Offer

The offer with which the participant has subscribed is equal to the items that are offered at the event. Should the offer at the event still deviate, is the organization entitled to refuse the participant. The participant is responsible for providing quality and authenticity of his/her offer.

Sale of non-authentic products is not permitted. The offer of new goods, self-made articles and commercial trade is not permitted for private sellers. The offer of new articles and trade is only permitted for business participants.

We also don’t allow the offer of low segment products at the event, for example H&M group (COS, ARKET, & Other Stories, WEEKDAY), ZARA or Primark. The sale prices are between 10 – 350 euros. We don’t allow prices above 500 euros!

Valuable clothing from (vintage, pre-owned and second-hand) streetwear to high-end designer clothing is welcome.

Restrooms

There are public restrooms in De Hallen. The restrooms are located at the café Belcampo and at the Foodhallen. The restrooms of the Filmhallen are only accessible for moviegoers.

Food and drinks

In the passage it is not permitted to drink from glass (concerning safety). The consumption of alcohol is not allowed in the passage.

Deposit

The deposit must be paid in cash in exact change at the start of the event, this is possible at the information desk. The participant needs to make sure to pay 20 EUR in cash before the event starts. If this is not the case, the participant cannot start building up his/her stand. Packing is allowed after 5 pm and not before. Explanation: As an organization, we try to make the day run as smoothly as possible for all participants and all visitors. If participants leave earlier, it will cause unrest and it will affect the quality of the market. That is why we do not allow earlier departure.

The participant must leave his/her place clean and take the unsold articles with him/her and therefore not leave them in or at the waste bins. This will be strictly monitored. If the participant does not comply with this, he/she will no longer be welcome at our events. When everything is cleaned up, the participant will receive his/her deposit of 20 EUR afterwards. The deposit can get collected at the organisation. If the deposit is not collected, De KLOFFIE Markt is obliged to withhold the deposit.

Intellectual property rights and image and film recordings

All rights of intellectual property with regard to the event, the name, the (logo) brands and any text and (advertising) music of the organisation as well as with regard to the business formula used by the organisation generally rest with the organisation. The participant is not permitted to make this directly or indirectly public (or have it made public) and/or toreproduce it and/or to use it in any other way or to link it to this, subject to the prior written permission of the organisation.

The participant is aware and agrees that the organisation, including possibly the participant himself, will make (and have made) images and/or sound recordings and that the organisation will make these recordings public (and have them made otherwise) and/or otherwise (have them) made use, including but not limited to publishing in a magazine and/or the website and/or any other publication on any medium within the framework of promotional purposes of the organisation and/or third parties (such as partners, advertisers or sponsors of the organisation). The participant cannot derive any rights from these recordings.

General information

The participant participates at the event at his/her own risk. The organization cannot be held liable for loss of turnover due to unforeseen circumstances or cancellations from above. In the event of complete cancellation of the market due to unforeseen circumstances, the participant receives 50% refund of the registration fee.

Het event is een onderdeel van De KLOFFIE Markt
De KLOFFIE Markt | KVK 67152287
www.dekloffiemarkt.nl – info@dekloffiemarkt

Join our newsletter

Sign up to be the first to know about upcoming events and other news